kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

5787495

Obsluga techniczna
ALFA TV

XXV Sesja Rady Miejskiej

dodano 14-03-2018

Zapraszam na XXV Sesję Rady Miejskiej w Pełczycach, 
która odbędzie się w dniu 22 marca br. o godz. 12.00
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach  (I piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przedstawienie wyników wyborów uzupełniających Przewodniczącego Komisji Wyborczej o wyborze Radnego oraz wręczenie zaświadczenia.
 4. Złożenie ślubowania przez Radną p.Annę Kochanowicz.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji budżetu i finansów oraz komisji infrastruktury komunalnej i rozwoju gospodarczego.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
 8. Wnioski, postulaty i zapytania.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pełczyce za 2017 rok / informacja zamieszczona w BIP-zakładka Rada-Informacje/.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pełczyc do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: ,,Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach’’.
 15. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Pełczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 16. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Pełczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów warz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Pełczycach i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 18. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań, w tym załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanej uczniom.  
 19. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII.97.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach. 
 22. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach.
 23. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2018 rok.
 24. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Pełczyce w 2018 roku.  
 25. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 26. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok / informacja zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w BIP-zakładka Rada-Informacje/.  
 27. Informacja o działalności wspierania rodziny za 2017 rok  / informacja zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w BIP-zakładka Rada-Informacje/.  
 28. Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2017 rok.
 29. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
 30. Zakończenie sesji.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Marek Szczepanik+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia