Jak segregować odpady komunalne?

UWAGA!!! ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI I HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW W GMINIE PEŁCZYCE OD 01 LIPCA 2020 R.

           W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z zm.) wprowadzająca następujące zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Pełczyce:

 1. OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregowania odpadów.  Segregacja polega na odpowiednim posortowaniu odpadów na 5 frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady oraz odpady pozostałe po segregacji).

Zasady, o których należy pamiętać przy segregacji odpadów:

 • odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach wyłącznie w określonym kolorze,
 • opakowania (szklane, plastikowe itp.) przed wyrzuceniem należy dokładnie opróżnić z zawartości, nie trzeba ich myć,
 • szkło, papier i bioodpady wrzucamy do pojemników luzem, bez foliowych worków,
 • plastikowe butelki oraz puszki należy zgnieść, a kartony poskładać w celu zmniejszenia objętości odpadów.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy nie będą wykonywali obowiązku segregacji odpadów będą mieli naliczoną opłatę podwyższoną wynoszącą dwukrotność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Opłata zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

W związku z obowiązkiem segregacji odpadów właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady komunalne w sposób nieselektywny, zobowiązani są do zmiany deklaracji w terminie do 14.07.2020 r.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz na stronie internetowej https://www.pelczyce.pl/

ZMIANA DEKLARACJI

Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany np. liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości,  narodziny dziecka, wyjazd z gminy, zgon

Wyklucza się możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny za wyjątkiem zgonu mieszkańca – ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia.

 • ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 Stawka opłaty (zł/mc)Stawka podwyższona –brak segregacji
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby24,0048,00
Ulga za kompostowanie BIOODPADÓW za 1 osobę w przypadku nieruchomości  jednorodzinnych1,001,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego (co najmniej 5 osób)94,00188,00
Ulga za kompostowanie BIOODPADÓW   w przypadku zadeklarowania gospodarstwa domowego (nieruchomości jednorodzinne)5,005,00

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej chcąc pozostać w  zorganizowanym przez gminę systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązany jest złożyć oświadczenie. Przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela nieruchomości (art. 6c ust. 2c ustawy).

W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego przez Gminę Pełczyce systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwracamy się do Państwa o złożenie oświadczenia oraz deklaracji (druk oświadczenia  i deklaracji dostępny na stronie) i dostarczenie ich do tut. Urzędu do dnia 14 lipca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie przystąpienia przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Pełczyce.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz prowadzi kontrole posiadanych przez właścicieli umów, dowodów uiszczania opłat za usługi lub inny sposób udokumentowania wykonania ustawowych obowiązków.

Pojemność pojemnikaStawka opłaty (zł)Opłata podwyższona w przypadku braku segregacji (zł)
120 l6,3012,60
240 l12,6025,20
260 l13,7027,40
660 l34,9069,80
770 l40,7081,40
1100 l58,20116,40
5m³264, 50529,0
worek o pojemności 120 l7,0014,00

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 • Opłata wnoszona w formie ryczałtu za dany rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku. Płatność na wskazane konto do końca 15 kwietnia każdego roku.  
 • Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty ryczałtowej za w/w nieruchomości  wynosi 169,00 zł.
 • W przypadku braku prawidłowej segregacji, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona podwyższona opłata w wysokości 338 zł.
 •  NIŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW  NA NIERUCHOMOŚCI JENORODZINNEJ

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący odpady na własnej posesji ma możliwość  uzyskania niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1 zł za osobę zamieszkującą daną nieruchomość oraz 5 zł od w przypadku ponoszonej opłaty od gospodarstwa. W tym celu należy zadeklarować fakt posiadania kompostownika.

Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów w workach.

Zadeklarowanie posiadania kompostownika  i kompostowania bioodpadów wiąże się z możliwością kontroli tego faktu przez pracowników Urzędu Gminy.

 • ZMIANA GODZIN OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW

                Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na ul. Rakoniew   w Pełczycach czynny będzie  od  pn-pt w godz. 14.00-18.00.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddać następujące odpady:

 1. papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
 2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 3. tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
 4. metal, w tym odpady opakowaniowe;
 5. bioodpady;
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 7. odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. odpady niebezpieczne;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 13. zużyte opony samochodowe i z pojazdów jednośladowych;
 14. tekstylia i odzież .