kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6360662

Obsluga techniczna
ALFA TV

Gospodarka odpadami - wprowadzenie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PEŁCZYCE

 

System gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Pełczyce jest firma ENERIS Surowce S.A., ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, zebrane z terenu Gminy Pełczyce zagospodarowane zostają w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ,,Eko-Myśl”, Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.

Gmina Pełczyce objęła systemem nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Mieszkańcy gminy zobowiązani są zbierać odpady w sposób zgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Pełczyce – regulamin do pobrania

Obowiązujące stawki od 1 kwietnia 2019 r.:

- 12,00 zł za osobę miesięcznie, w przypadku selektywnego zbioru odpadów komunalnych;

- 24,00 zł za osobę miesięcznie, w przypadku odpadów zmieszanych.

Opłata od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje więcej niż 5 osób wynosi 120 zł – za odpady zmieszane oraz 60 zł za odpady selektywne.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- deklaracja do pobrania

W deklaracji wpisujemy liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, a nie zameldowanych.

Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub powstania na nieruchomości odpadów (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych).

W momencie zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty (zamieszkanie nowego mieszkańca, wyjazd lub zgon mieszkańca) deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W razie zmiany miejsca zamieszkania należy pamiętać o złożeniu deklaracji zerowej, tak by obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi już nie powstawał.

Firma świadcząca usługi odbiera odpady zgodnie z harmonogramem – harmonogram do pobrania

Na terenie Gminy Pełczyce funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się przy ul. Rakoniew w Pełczycach (teren oczyszczalni ścieków). PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Do PSZOK-u można oddawać:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane leki i opakowania po lekach,

- chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

- zużyte opony,

- zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

            * papier, tektura, czasopisma, gazety itp., w tym opakowania;

            * szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

  * tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetrapak;

  * metal, w tym odpady opakowaniowe ; z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;

  * odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.

 

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów lub bezpośrednio dostarczane do PSZOK. Do PSZOK właściciel nieruchomości może oddać 500 l odpadów budowlano-remontowych rocznie.

 

Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pełczycach:

  1. w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska,
  2. osobiście,
  3. telefonicznie pod nr tel. (95)7685077,
  4. elektronicznie na adres poczty e-mail: rolnictwo3@pelczyce.pl

Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie w dniu zaistnienia zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Jak segregujemy odpady w Gminie Pełczyce:

PAPIER – pojemnik/worek niebieski

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

czasopisma, ulotki, katalogi
książki, zeszyty
papier biurowy, luźne kartki, papierowe ścinki
opakowania papierowe, kartony, tektura falista
 

opakowań wielomateriałowych (np. kartony po mleku, sokach)
zabrudzonego, tłustego papieru,
opakowań z zawartością (np. worki z resztkami żywności, cementu itp.)
papieru faxowego, kalki technicznej, tapet,
artykułów higienicznych (np. jednorazowe pieluchy, chusteczki)

 

SZKŁO – pojemnik/worek zielony

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

szklane butelki po napojach
szklane opakowania po kosmetykach
słoiki (bez nakrętek)

inne opakowania szklane

ceramiki, porcelany, szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych
ekranów i lamp telewizyjnych,

szyb okiennych, luster, witraży

świetlówek, żarówek

opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek

 

 

 

TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik/worek żółty

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

butelki PET (zgniecione i puste), opakowania z tworzyw sztucznych po produktach żywnościowych (tacki, torebki, butelki)

opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej

opakowania wielomateriałowe (kartony po soku, mleku)

reklamówki, worki foliowe, plastikowe zakrętki

puszki metalowe

opakowań po olejach, puszek i pojemników po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, opakowań po środkach chwastobójczych

zabawek z tworzyw sztucznych

rur PCV, styropianu, mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych

opakowań z zawartością

skrzynek po napojach

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE – pojemnik brązowy

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

odpady po owocach i warzywach,

skorupki jajek,

suchy chleb,

fusy po kawie i herbacie,

liście i trawę

mięsa i kości

popiołu z kominka i pieca

papierosów i odchodów zwierzęcych

 

ODPADY ZMIESZANE – pojemnik czarny

WRZUCAMY

odpady niepodlegające segregacji, zimny popiół, jednorazowe pieluchy i artykuły higieniczne, butelki po olejach spożywczych, starą odzież, obuwie, szmaty, kości, włosy, rękawiczki lateksowe itp.

 

ABC segregacji odpadów dostępne pod linkami:

 

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/

 

https://greenlab.pl/abc-segregowania-odpadow

 

Segregacja odpadów będzie poddawana systematycznej kontroli.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel nieruchomości będzie miał decyzją nałożoną wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia