kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6360699

Obsluga techniczna
ALFA TV

Nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie z dnia 22.08.2019

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)


BURMISTRZ  PEŁCZYC ogłasza publiczny przetarg ustny 
na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach przy ul.Pełczyk i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 144 o powierzchni 0,2450 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w pośredniej strefie miasta przy drodze powiatowej nr 2213Z Pełczyce-Krzynki.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00035242/9.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ciężarów ograniczających swobodne rozporządzanie.

Cena wywoławcza wynosi  88.000,00  zł  (osiemdziesiąt osiem tysięcy).

Nabywca nieruchomości zwolniony jest z płatności  podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 10,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej wyżej  ceny wywoławczej  nieruchomości w terminie do dnia 23 września  2019 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007. Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 16.08.2019

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) 

BURMISTRZ  PEŁCZYC
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy

Nieruchomości niezabudowane, położone przy ul.B.Chrobrego w Pełczycach i oznaczone wg. ewidencji gruntów

- działka nr 353/6 o powierzchni 0,0853 ha,

- działka nr 353/7 o powierzchni 0,0865 ha,

- działka nr 353/8 o powierzchni 0,0874 ha,

- działka nr 353/9 o powierzchni 0,0883 ha.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w pośredniej strefie miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Wlkp - Recz w sąsiedztwie nieruchomości handlowej i usługowych.

Dla zbywanych nieruchomości brak jest aktualnego Planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar z którego pochodzą oferowane nieruchomości opisuje jako tereny zabudowane i zurbanizowane.

W przeszłości dla przedmiotowych nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Dla oferowanych nieruchomości mogą zostać wydane nowe decyzje o których mowa wyżej, wyznaczające nowe funkcje,  na wniosek zainteresowanych osób.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą  nr SZ1C/00032339/5, a działy III i IV w/w. księgi nie zawierają zapisów ograniczających rozporządzenie nieruchomościami

Cena wywoławcza wynosi 551.300,00  zł  (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 16 października 2019 r o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej wyżej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 13 października 2019 r.  gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048.


 

Ogłoszenie z dnia 12.07.2019

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza kolejny publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

stanowiących mienie komunalne gminy

 

1) Działka niezabudowanego gruntu położona w Pełczycach i oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 353/6 o powierzchni 0,0853 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151m Gorzów-Recz.

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określająca wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  nr SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00  zł  (czterdzieści tysięcy)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2) Działka niezabudowanego gruntu położona w Pełczycach i oznaczonego wg ewidencji gruntów nr 633/8 o powierzchni 0,2543 ha,

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  peryferyjnym obszarze miasta i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  nr SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi 54.000,00  zł  (pięćdziesiąt cztery tysiące)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2019 r od godziny 10,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych na wybraną nieruchomość w terminie do 9 sierpnia 2019 r.  gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 06.03.2019

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy,

1) Działka niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/ 8 o powierzchni 0,2543 ha.
Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnym obszarze miasta i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. 
Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00004314/9
Cena wywoławcza wynosi  54.000,00  zł  (pięćdziesiąt cztery).
Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.


2) Działki niezabudowanego gruntu, oznaczone wg. ewidencji gruntów nr 36, 37 i 38 o łącznej powierzchni 0,4495 ha, położone w m.Pełczyce 
Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów-Recz. Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zwarte w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.
Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9
Cena wywoławcza wynosi 263.000,00  zł  (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące)
Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.


3) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.
Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz 
Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6
Cena wywoławcza wynosi  40.000,00  zł  (czterdzieści tysięcy).
Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


4) Działka zabudowana budynkiem nieczynnej hydroforni, położona w miejscowości Krzynki  obręb geodezyjny Krzynki i oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 1/4 o powierzchni 0,0758 ha.
Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w zbudowanym obszarze miejscowości, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Posadowiony budynek ze względu na bardzo zły stan techniczny kwalifikowany jest do rozbiórki.
Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026075/1
Cena wywoławcza wynosi 25.00,00  zł  (dwadzieścia pięć tysięcy)
Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 8 kwietnia 2019 r od godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych na wybrane poszczególne nieruchomości w terminie do 5 kwietnia 2019 r. gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007. 


Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.


Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 16.01.2019

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC ogłasza publiczny przetarg ustny 

na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy:

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/6 o powierzchni 0,0853 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy  ul.Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz.

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00032339/5

Cena wywoławcza wynosi  40.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 18 lutego 2019 r o godz. 10,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej  cen wywoławczych  nieruchomości w terminie do 15 lutego 2019 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr  9 i 10 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 11.06.2018

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

 

BURMISTRZ  PEŁCZYC ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy:

 

1) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00032339/5

Cena wywoławcza wynosi  40.000,00  zł  (czterdzieści tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczone  wg ewidencji gruntów nr 633/9  o powierzchni 0,4501 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnym obszarze miasta i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi  92.900,00  zł  (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 11 lipca 2018 r. w  godz. 10,00 do 11,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych nieruchomości w terminie do 8 lipca 2018 r. gotówką lub przelewem na konto  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048.


Ogłoszenie z dnia 9.04.2018

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy:

1) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00032339/5

Cena wywoławcza wynosi  40.000,00  zł  (czterdzieści tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

2) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczone  wg ewidencji gruntów nr 633/9  o powierzchni 0,4501 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnym obszarze miasta i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi  92.900,00    (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 9 maja2018 r. w  godz. 10,00 do 11,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych nieruchomości w terminie do 6 maja 2018 r. gotówką lub przelewem na konto  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048.


Ogłoszenie z dnia 16.01.2018

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy:

 

1) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00032339/5

Cena wywoławcza wynosi  40.000,00  zł  (czterdzieści tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/32  o powierzchni 0,1103 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe

Cena wywoławcza wynosi  48.300,00  zł  (czterdzieści osiem tysięcy trzysta).

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczone  wg ewidencji gruntów nr 633/9  o powierzchni 0,4501 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnym obszarze miasta i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi  92.900,00  zł  (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego2018 r. w  godz. 10.00 do 11.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych nieruchomości w terminie do 13 lutego 2018 r. gotówką lub przelewem na konto  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048.


Ogłoszenie z dnia 18.05.2017

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

- Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/6  o powierzchni 0,0853 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2017 r o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 16 czerwca 2017 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 18.05.2017

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

 

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

- Działka  niezabudowanego gruntu oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/28  o powierzchni 0,1403 ha, położona w m.Pełczyce.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe.

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  64.000,00  zł  (sześćdziesiąt cztery tysiące).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2017 r o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 16 czerwca 2017 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 18.05.2017

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy:

Działki  niezabudowanego gruntu, położone w Pełczycach i oznaczone  wg ewidencji gruntów nr 633/9  o powierzchni 0,4501 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnym obszarze miasta

i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi  92.900,00  zł  (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2017 o godzinie 10,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej wyżej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 16 czerwca 2017 r.  gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 18.05.2017

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

Działki oznaczone wg. ewidencji gruntów nr 36, 37 i 38 o łącznej powierzchni 0,4495 ha, położone w m.Pełczyce

Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów-Recz.

Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia zwarte w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi 263.000,00  zł  (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanej nieruchomości zostanie przeprowadzony  w dniu 19 czerwca 2017  r o godz. 10.30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach z/s przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 16 czerwca 2017 r. gotówką  lub przelewem  na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11  lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 15.03.2017

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy,

 

1)  Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/28  o powierzchni 0,1403 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe, Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  64.000,00  zł  (sześćdziesiąt cztery tysiące).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2)  Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2017 r w godzinach od 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych nieruchomości w terminie do 15 kwietnia 2017 r.  gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 30.01.2017

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne gminy

Działki oznaczone wg. ewidencji gruntów nr 36, 37 i 38 o łącznej powierzchni 0,4495 ha, położone w m.Pełczyce

Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów-Recz.

Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia zwarte w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi 263.000,00  zł  (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2017  r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach z/s przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 26 lutego 2017 r. gotówką  lub przelewem  na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 30.01.2017

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

 

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

- Działka  niezabudowanego gruntu oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/30 o powierzchni 0,1007 ha, położona w m.Pełczyce.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe.

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  43.000,00  zł  (czterdzieści trzy tysiące).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2017 r o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 26 lutego 2017 r. gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 30.01.2017

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

- Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/6  o powierzchni 0,0853 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2017 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 26 lutego 2017r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 04.11.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/6  o powierzchni 0,0853 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2016 r o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 2 grudnia 2016  r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007. Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 04.11.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/30 o powierzchni 0,1007 ha, położona w m.Pełczyce.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe.

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  43.000,00  zł  (czterdzieści trzy tysiące).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2016 r o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 2 grudnia 2016 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadiumnie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 04.11.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/10 o powierzchni 2,1536 ha, położona w m.Pełczyce.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi  326.200,00  zł  (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  5 grudnia 2016 r o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 2 grudnia 2016 r. gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 04.11.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działki oznaczone wg. ewidencji gruntów nr 36, 37 i 38 o łącznej powierzchni 0,4495 ha, położone w m.Pełczyce

Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów-Recz.

Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia zwarte w obowiązującym Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi 263.000,00  zł  (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2016  r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach z/s przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 2 grudnia 2016 r. gotówką  lub przelewem  na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 06.10.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

 

- Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona w m.Boguszyny

obreb geodezyjny Boguszyny i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 163/3 o powierzchni 0,1167 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w centrum miejscowości na obrzeżach parku wiejskiego, ogrodzona  metalowym płotem. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o konstrukcji szkieletowej, drewnianej w złym stanie technicznym. Ocena zasadności dalszej eksploatacji budynku będzie należeć do przyszłego właściciela nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi  24.800,00  zł  (dwadzieścia cztery tysiące osiemset).

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego opisują w tym miejscu obszar zabudowany i zurbanizowany.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/000010613/0

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  7 listopada 2016 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 4 listopada 2016 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 30.09.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

- Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/9 o powierzchni 0,4501 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Cena wywoławcza wynosi  92.900,00  zł  (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  31 października 2016 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 28 października 2016 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 30.09.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

 

- Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 października 2016 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 28 października 2016 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 08.09.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/28  o powierzchni 0,1403 ha. Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe

Cena wywoławcza wynosi  64.000,00  zł  (sześćdziesiąt cztery tysiące).

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 października 2016 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 7 października 2016r. gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 25.08.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona w miejscowości Jarosławsko obręb geodezyjny Jarosławsko i oznaczona  wg ewidencji gruntów

nr 206/3 o powierzchni 0,0668 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miejscowości i jest zabudowana budynkiem pełniącym dotychczas funkcje strażnicy ochotniczej staży pożarnej.

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotową nieruchomość opisuje jako obszar zabudowany i zurbanizowany. Stąd możliwe jest dokonanie zmiany dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości na inną funkcję, na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i na wniosek przyszłego nabywcy.

Cena wywoławcza wynosi  41.000,00  zł  (czterdzieści jeden tysięcy).

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00013837/7

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  26 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 23 września 2016 r. na konto gminy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048


?Ogłoszenie z dnia 12.08.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

 

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/30  o powierzchni 0,1007 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe

Cena wywoławcza wynosi  43.000,00  zł  (czterdzieści trzy tysiące).

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 września 2016 r o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 9 września 2016r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 12.08.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,

 

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/8 o powierzchni 0,2543ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Cena wywoławcza wynosi  55.000,00  zł  (pięćdziesiąt pięć tysięcy).

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  12 września 2016 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 9 września 2016 r. gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 12.08.2016

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych przy ul. Starogrodzkiej w Pełczycach.

 

  1. Dane dotyczące nieruchomości:

Działki oznaczone wg. ewidencji gruntów nr 36, 37 i 38 o łącznej powierzchni 0,4495 ha  

Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów-Recz.

Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia zwarte w obowiązującym Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

  1. Cena wywoławcza wynosi 263.000,00  zł  (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące)
  2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 września 2016  r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach z/s przy Rynku Bursztynowym 2.
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 9 września 2016r. gotówką  lub przelewem  na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 06.07.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

 

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 sierpnia 2016 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 5 sierpnia 2016r. w kasie tut. Urzędu lub na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 06.07.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

 

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

 

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/28  o powierzchni 0,1403 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe

Cena wywoławcza wynosi  64.000,00  zł  (sześćdziesiąt cztery tysiące).

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 sierpnia 2016 r o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 5 sierpnia 2016 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 06.07.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/9 o powierzchni 0,4501 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Cena wywoławcza wynosi  92.900,00  zł  (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  8 sierpnia 2016 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 5 sierpnia 2016 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 31.05.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

 

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/10 o powierzchni 2,1536 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Cena wywoławcza wynosi  326.200,00  zł  (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście).

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  1 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 27czerwca 2016 r. na konto gminy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 18.05.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U. poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/9 o powierzchni 0,4501 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów - Recz i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Cena wywoławcza wynosi  92.900,00  zł  (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

Dla obszaru, w którym położona jest zbywana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu  20 czerwca 2016 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 17 czerwca 2016 r. na konto gminy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 06.05.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/28  o powierzchni 0,1403 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe

Cena wywoławcza wynosi  64.000,00  zł  (sześćdziesiąt cztery tysiące).

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenia zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2016 r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 3 czerwca 2016 r. na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Pełczycach z/s przy Rynku Bursztynowym 2, pokój nr 10  lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 13.04.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz.1774 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona w miejscowości Boguszyny obręb geodezyjnym Boguszyny i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 163/3  o powierzchni 0,1167 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w  centrum miejscowości na obrzeżach parku wiejskiego, ogrodzona od frontu metalowym płotem.

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o konstrukcji szkieletowej-drewnianej w złym stanie technicznym. Ocena zasadności dalszej eksploatacji budynku będzie należeć do przyszłego nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  24.800,00 zł 

(dwadzieścia cztery tysiące osiemset).

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00010613/0

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 13 maja 2016 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 10 maja 2016  r. na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048


Ogłoszenie z dnia 02.03.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 3 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2014 r. poz.1490)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

 

  1. Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona wg. ewidencji  gruntów nr 30/28  o powierzchni 0,1403 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe.

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  64.000,00  zł  (sześćdziesiąt cztery tysiące).

 

  1. Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/6  o powierzchni 0,0853 ha.

 

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz.

Dla oferowanej nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ustalająca w tym miejscu lokalizację zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

 

Przetarg na sprzedaż oferowanych wyżej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 4 kwietnia 2016 r o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy  Rynku Bursztynowym 2, 73-260 Pełczyce.

Do ustalonej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 1 kwietnia 2016  r. przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10


Ogłoszenie z dnia 01.02.2016

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 3 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2014 r. poz.1490)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

1) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 30/26  o powierzchni 0,1400 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  64.000,00  zł  (sześćdziesiąt cztery tysiące).

2) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz.

Dla oferowanej nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ustalająca w tym miejscu lokalizację zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  45.000,00  zł  (czterdzieści pięć tysięcy).

Przetarg na sprzedaż oferowanych wyżej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2016 r o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach z/s przy  Rynku Bursztynowym 2.

Do ustalonej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 26 lutego 2016  r. przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia