kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

5796118

Obsluga techniczna
ALFA TV

Ochrona Przyrody

ZMIANY W OCHRONIE DRZEW I KRZEWÓW

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody bez zezwolenia można usunąć:

 

1) drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych* do użytkowania rolniczego;

*Grunt nieużytkowany to użytek rolny, który nie był wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem np. grunt orny (R), który przez dłuższy czas nie był uprawiany.

3) drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) krzew lub krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m²;

5) krzewy na terenach pokrytych roślinnością, pełniące funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

6) drzewa lub krzewy usuwane na plantacjach lub w lasach;

7) drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8) drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:

  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, właścicieli urządzeń, zarządców dróg, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że stanowią złom lub wywrot;

9) drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych (bożodrzew gruczołowaty); 

10) drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

11) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem;

12) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także eksploatację urządzeń oraz powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych;

13) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu, stanowiące przeszkody lotnicze;

14) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu, ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych;

15) drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

16) drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000;

17) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne służby;

   

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:

1) drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wybudowanie obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza – sklep, warsztat samochodowy);

2) osób, których nieruchomości znajdują się w użytku wieczystym lub przedmiocie dzierżawy;  

3) rolników, którzy usuwają drzewa lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej, np. budowa drogi dojazdowej do pola, stodoły);

4) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

5) przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych;

6) zarządów dróg;

7) jednostek samorządu terytorialnego;

8) drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego, niż rolnicze;

9) drzew i krzewów usuwanych z gruntów rolnych stanowiących nieużytki (N) lub gruntów leśnych zadrzewionych i zakrzewionych (Lz);

10) nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (cmentarze, parki, ogrody lub inne formy zaprojektowanej zieleni);

11) drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na nieruchomościach prywatnych;

12) usuwania drzew i krzewów, mających wpływ na chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów.

 

UWAGA! Na terenie Gminy Pełczyce występują formy prawnej ochrony przyrody, takie jak obszar Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu („C” Barlinek), na którym obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

 

Przed przystąpieniem do usuwania drzew lub krzewów należy pamiętać, że od 1 marca do 15 października trwa sezon lęgowy ptaków, w którym obowiązuje zakaz usuwania drzew i krzewów.

 

OPŁATY:

1) Maksymalna stawka dla 1 cm w przypadku drzew wynosi 500 zł:

- opłatę za usuwanie drzew wylicza się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa i stawkę opłaty,

2) Maksymalna stawka dla 1 cm2 w przypadku krzewów wynosi 200 zł:

- opłatę za usuwanie krzewów wylicza się mnożąc powierzchnię krzewów w m2 i stawkę opłaty.

 

Nie pobiera się opłat za:

1) usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 120 cm - dotyczy drzew szybkorosnących tj. topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
  • 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

2) usuniecie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, które są usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego,  niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.    
 

Administracyjna kara pieniężna wynosi:

 

- dwukrotność opłaty jak za usunięcie drzewa lub krzewu - w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, uszkodzenia lub zniszczenia drzewa lub krzewu,

- wysokość opłaty, jak za usunięcie drzewa lub krzewu – w przypadku gdy usunięcie drzewa lub krzewu zwolnione jest z obowiązku uiszczenia opłaty.


Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pełczycach, pok. nr 11 i 12 lub pod nr telefonu 95 768 50 77.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia