Referat Finansowy

W Referacie Finansowym czekają na państwa Kinga Zawłocka, Karolina Maj, Dorota Odachowska, Aleksandra Baryżewska, Anna Karaś, Jadwiga Gauden i Ewelina Pal.

Do zadań referatu należy:
1. W zakresie księgowości budżetowej:

1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia ,
2) opracowanie projektu zmian w budżecie,
3) prowadzenie rachunkowości budżetowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
4) bieżące informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji budżetu,
5) podejmowanie czynności związanych z opracowaniem i analizowaniem planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzorowanie ich działalności finansowej,
6) prowadzenie spraw z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek,
7) wykonywanie obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami i innymi organami finansowymi,
9) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym i ZUS,
10) sporządzanie miesięcznych imiennych raportów dotyczących odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych,
11) wykonywanie obsługi finansowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
12) przygotowanie delegacji do realizacji należności,
13) prowadzenie rozliczeń finansowych pracowników interwencyjnych i robót publicznych, współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy,
14) prowadzenie księgowości inwestycyjnej,
15) przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie i jednostkach podporządkowanych,
16) prowadzenie ewidencji i przechowywanie druków ścisłego zarachowania.
2. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej:
1) sporządzanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu podatków i opłat lokalnych,
2) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie ulg, umorzeń zobowiązań podatkowych, rozkładania płatności na raty i odraczania terminów płatności tych zobowiązań,
3) prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych w niej zawartych,
4) prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań pieniężnych,
5) prowadzenie rachunkowości podatkowej łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,
6) egzekwowanie należności podatkowych na podstawie przepisów o egzekucji w administracji, współdziałanie w tym zakresie z Urzędami Skarbowymi,
7) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
8) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
9) nadzorowanie inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego,
10) naliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,
11) sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru i realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych oraz udzielonej pomocy publicznej.
3. W zakresie rozliczeń podatkowych, finansowych i organu finansowego:
1) prowadzenie księgowości organu finansowego,
2) prowadzenie analityki rozrachunków jednostki i organu finansowego,
3) rozliczanie podatku VAT,
4) przygotowanie rachunków i faktur do realizacji należności,
5) regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
6) naliczanie i egzekucja czynszów wynikających z zawartych umów najmu,
7) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu finansów publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej,
8) przygotowanie i przekazywanie w systemie informatycznym sprawozdań budżetowych.


Dokumenty do pobrania:
 

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok