PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALYCH (PSZOK)

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na ulicy Rakoniew w Pełczycach (teren oczyszczalni ścieków).
 2.  Od 01.07.2020 r. PSZOK czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddać następujące odpady:

 1. papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
 2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 3. tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
 4. metal, w tym odpady opakowaniowe;
 5. bioodpady;
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 7. odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. odpady niebezpieczne;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 13. zużyte opony samochodowe i z pojazdów jednośladowych;
 14. tekstylia i odzież .

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów lub bezpośrednio dostarczane do PSZOK. Do PSZOK właściciel nieruchomości może oddać 500 l odpadów budowlano-remontowych rocznie.

Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pełczycach:

 1. w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska,
 2. osobiście,
 3. telefonicznie pod nr tel. (95)7685077,
 4. elektronicznie na adres poczty e-mail: rolnictwo3@pelczyce.pl

Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie w dniu zaistnienia zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Mapa dojazdu do PSZOK-u