Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01.08.2022 r.

Nieruchomości zamieszkałe:

–   33,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
–   66,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca stawka podwyższona przy braku stwierdzonej segregacji na nieruchomości przez  firmę odbierającą odpady

Nieruchomości niezamieszkałe:

        Stawka podstawowa:                                               Brak segregacji:

Pojemnik / worek  120 l – 16,00 zł                           Pojemnik / worek  120 l  – 32,00 zł

Pojemnik 240 l – 32,00 zł                                          Pojemnik 240 l – 64,00 zł

Pojemnik 660 l – 88,00 zł                                          Pojemnik 660 l – 176,00 zł    

Pojemnik 1100 l – 146,00 zł                                      Pojemnik 1100 l – 292,00 zł

Kontener 5m3– 666,00 zł                                           Kontener 5m3-1332,00 zł


Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od dnia 01.08.2022 r. bez zmian obowiązywać będą częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych deklarujący zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ulgi w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości – w takim przypadku nieruchomość nie zostanie wyposażona w worek na bioodpady, a firma nie będzie odbierała bioodpadów, nie będzie można również przekazywać bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Skorzystanie z ulgi na kompostowanie wymaga złożenia deklaracji, jeżeli dotychczas nie został on zadeklarowany. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku rezygnacji z kompostownika i chęci korzystania z  brązowego worka.
  2. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) w wysokości 5 zł od każdego członka rodziny wielodzietnej.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest:

  1. zamieszkiwanie na nieruchomości wszystkich członków rodziny wielodzietnej,
  2. złożenie lub ujęcie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Przedmiotowe zwolnienie ma charakter fakultatywny – nie będzie naliczane „z urzędu”.

Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą:

– złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
– dołączyć oświadczenie o posiadaniu rodziny wielodzietnej (załącznik do uchwały)
– dołączyć kopię Karty Dużej Rodziny.