ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01.01.2024 r.

Nieruchomości zamieszkałe:

–   35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
–   70,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca stawka podwyższona przy braku stwierdzonej segregacji na nieruchomości przez  firmę odbierającą odpady

Nieruchomości niezamieszkałe:

        Stawka podstawowa:                                              

Pojemnik / worek  120 l – 20,00 zł                          

Pojemnik 240 l – 40,00 zł                                         

Pojemnik 660 l – 110,00 zł                                                   

Pojemnik 1100 l – 183,00 zł                                     

Kontener 5m3833,00 zł                                          

Brak segregacji:

Pojemnik / worek  120 l  – 40,00 zł

Pojemnik 240 l – 80,00 zł

Pojemnik 660 l – 220,00 zł

Pojemnik 1100 l – 366,00 zł

Kontener 5m3-  1666,00 zł

Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele                          rekreacyjno-wypoczynkowe:

224,00 zł  za dany rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku.

– 448,00 zł stawka podwyższona za brak stwierdzonej segregacji.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od dnia 01.01.2024 r. bez zmian obowiązywać będą częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych deklarujący zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ulgi w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości – w takim przypadku nieruchomość nie zostanie wyposażona w worek na bioodpady, a firma nie będzie odbierała bioodpadów, nie będzie można również przekazywać bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Skorzystanie z ulgi na kompostowanie wymaga złożenia deklaracji, jeżeli dotychczas nie został on zadeklarowany. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku rezygnacji z kompostownika i chęci korzystania z  brązowego worka.
  • dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) w wysokości 5 zł od każdego członka rodziny wielodzietnej.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest:

  1. zamieszkiwanie na nieruchomości wszystkich członków rodziny wielodzietnej,
  2. złożenie lub ujęcie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. posiadanie Karty Dużej Rodziny.

WAŻNE: 

Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i  bioodpady.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz Pełczyce wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji (np. narodziny dziecka, zgon) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana.